PKM
01 / 0
pkm Consulting
  • pkm Consulting
    เพราะทุกการติดสินใจของคุณมีความสำคัญ
  • Your Compliance
    is our mission
  • Your Compliance
    is our mission

About PKM CONSULTING

About
PKM CONSULTING

About

เกี่ยวกับเรา
บริษัท พีเคเอ็ม คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

ประกอบธุรกิจให้คําปรึกษาด้าน Digital Transformation และพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแก่ส่วน ราชการและภาคธุรกิจ

We are
specialization in:

IT SOLUTIONS FOR GOVERNMENT

REGULATION TECHNOLOGY

PRODUCT & SERVICE

OurService

ระบบ Smart Legal
Solution

เป็นระบบที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปช่วยงานทางด้านกฎหมายให้สามารถทำงานและจัดเก็บข้อมูลที่ Legal Information Center ขององค์กร ประกอบไปด้วย
ระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลกฎหมายในองค์กร
ระบบติดตามข้อหารือ
ระบบบริหารและติดตามสัญญา

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

ระบบให้บริการรับส่งหนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อส่งต่อ สั่งการและลงนามในเอกสารหรือส่งเข้าระบบหนังสือเวียนที่มีการลงนามผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร รองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อมๆ และรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยระบบรองรับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับล่าสุด

ระบบบริหารและติดตามสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้าง

เป็นระบบที่ใช้สำหรับติดตามงบประมาณ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่การตั้งงบประมาณ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และการดำเนินการด้านสัญญา โดยระบบรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระบบบริหารและติดตาม
คดีความ (Case Management System)

เป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการงานคดี โดยระบบสามารถติดตามสถานะของคดี จัดเก็บข้อมูลตลอดกระบวนการของการดำเนินการ แจ้งเตือนทนายความผู้รับผิดชอบ รวมทั้ง สามารถประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการดำเนินงานด้านคดีเพื่อประโยชน์ในการบริหาร

ระบบ ECM (Enterprise Content Management)

เป็นระบบที่รองรับการทำ Paperless ขององค์กรที่มี e-Form และ Workflow เพื่อ Support งานด้านเอกสารต่างๆ ขององค์กร เช่น การสแกนเอกสารกระดาษเป็นเอกสารอิเล็กทรอกนิกส์ การจัดเก็บค้นหาเอกสาร การจัดทำและประกาศเอกสาร ISO การควบคุมเอกสารที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การเชื่อมโยงกับระบบ ERP เป็นต้น

ระบบ Data Catalog and
Open data

เป็นระบบบริการชุดข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐพร้อมคำอธิบายชุดข้อมูล โดยรวบรวมรายการ ชุดข้อมูลพร้อมทั้งคำอธิบายข้อมูลของหน่วยงานมาจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อสามารถเข้าถึงชุดข้อมูล ซึ่งจัดเก็บอยู่ที่หน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว และมีความพร้อมใช้ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของ การดำเนินงานของภาครัฐ โดยรองรับการใช้งานแบบอัตโนมัติผ่านช่องทางโปรแกรมประยุกต์ หรือ API (Application Program Interface)

Business Process Outsourcing (BPO)

เป็นงานบริการที่เข้าไปช่วยงานลูกค้าด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการทำงานต่างๆ ทำได้รวดเร็วและลดเวลาการส่งงานต่อให้กับผู้เกี่ยวข้อง เช่น
งานสแกนเอกสารและจัดทำดัชนี
งานบริหารและติดตามงานโครงการ
งานวางโครงสร้างของข้อมูล
งานวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
งาน Reconcile เอกสารบัญชีและการเงิน
งานบริการที่ปรึกษาด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้งานกับองค์กร
งานจัดฝึกอบรม

ระบบฐานข้อมูล
ภาษีอากร

เป็นระบบที่ประกอบด้วยข้อมูลกฎหมายและข้อหารือกรมสรรพากรที่ครบถ้วนที่สุดในประเทศ

Our clients

clients

เชื่อมั่นในคุณภาพ
รางวัลที่ได้รับจากสถาบันชั้นนำ

บริษัท พีเคเอ็ม คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จํากัด ได้รับรางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กรในระดับประเทศ ดังนี้

Thailand ICT Awards 2015 ในหมวด E-Government ได้รับจากสํานักงาน ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

Innovation Coupon
ได้รับจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สุดยอดซอร์ฟแวร์ไทย ปี 2556 โดย Software Park

Get in touch

contacts
+66 2 275 5854
[email protected]

บริษัท พีเคเอ็ม คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

Fl.3, N3/6, The R20 Space No. 3, 195 ถนนรัชดาภิเษก แขวง สามเสนนอก เขตห้วยขวาง

Google Map
Thank you!. Your message is successfully sent...
We're sorry, but something went wrong