ทำความรู้จักกับ

บริษัท พีเคเอ็ม คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

บริษัท พีเคเอ็ม คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสำหรับงานทางด้านกฎหมาย (Regulation Technology) โดยศึกษาพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรในแต่ละองค์กร เพื่อนำมาสร้างเป็นองค์ความรู้ หรือแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงาน เพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต โดยมีจุดประสงค์ในการกลั่นกรองความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรให้ออกมาเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญขององค์กรนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าประเภทองค์กร ได้แก่ หน่วยงานราชการ ฝ่ายกฎหมายในองค์กรเอกชน และมหาวิทยาลัย

บริษัทประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและที่ปรึกษาทางด้านไอที ปัจจุบันบริษัทยังมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) อีกด้วย

องค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องอาศัยความรู้ทางกฎหมายในการขับเคลื่อนองค์กร (Knowledge-Based Organization) เมื่อริเริ่มสร้างการจัดการความรู้ในองค์กร หากแต่ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งนี้เกิดจาก

01

ไม่มีเครื่องมือที่สามารถจัดเก็บความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

02

ระบบ Document Management System ที่ใช้งานทั่วไปไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานกับข้อมูลกฎหมาย ทำให้หาข้อมูลได้ยาก และมีความซับซ้อนในการวางโครงสร้างข้อมูล

03

เสียเวลาในการค้นหาความรู้ที่มากเกินจำเป็น เนื่องจากขาดเครื่องมือที่เหมาะสม ตั้งแต่ในกระบวนการได้มาซึ่งความรู้ การจดบันทึก การจัดเก็บข้อมูล การค้นหาข้อมูลที่เก็บไว้ การนำไปใช้ และการแบ่งปันข้อมูล

04

ไม่มีระบบที่ช่วยนำความรู้จากบุคลากรที่กำลังลาออกหรือเกษียณอายุมาเป็นองค์ความรู้ขององค์กร

ดังนั้นหากแต่ละองค์กรมีระบบการจัดการความรู้หรือข้อมูลทางด้านกฎหมายอย่างเป็นระบบ ก็จะมีส่วนช่วยให้การพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ลดข้อความเสี่ยงด้าน compliance และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในการตัดสินใจ

ทั้งนี้เรายังมีบริการที่ให้นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Feature จำกัด) ได้ที่ samudjodkodmhai.com

 

ซอฟต์แวร์และบริการของเรา

ระบบการจัดการความรู้ทางกฎหมาย ที่สมบูรณ์ครบวงจรระบบแรกของประเทศไทย (“สมุดจดกฎหมาย”) โดยบริษัท พีเคเอ็ม คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด ได้พัฒนาและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว เพื่อรองรับการจัดการความรู้ทางกฎหมายสำหรับองค์กร โดยมีการทำงานของระบบที่สอดคล้องกับวงจรการจัดการความรู้ที่เหมาะสม

Scenario I
ต้องการค้นหาข้อมูลกฎหมายในแต่ละช่วงเวลาที่ใช้บังคับ

เลือกดูข้อมูลกฎหมายในมาตราหรือประกาศฉบับนั้นๆ โดยในแต่ละข้อมูลจะ ปรากฏช่วงเวลาการใช้บังคับที่บริษัททำในลักษณะของการประมวลข้อมูลเข้าไปในแต่ละช่วงเวลา

Scenario II
ต้องการค้นหาคำในกฎหมายและหนังสือภายในองค์กร

ค้นหาโดยใช้ keyword หรือ หมวดหมู่ข้อมูลได้ โดยผลการค้นหาจะแสดง จำนวนแยกตามชนิดของข้อมูล

Scenario III
ต้องการบันทึกการตีความและแชร์ความรู้ในองค์กร

มีฟังก์ชันการทำโน้ต (Online Post IT) ในลักษณะส่วนตัว และ หน่วยงาน สำหรับการสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน

ซอฟต์แวร์

สมุดจดกฎหมาย

รองรับการจัดการความรู้อย่างครบวงจร คือ บันทึก จัดเก็บ แยกหมวดหมู่ ค้นหา เข้าถึง ใช้ไป และ แบ่งปัน

มีบัญชีผู้ใช้แยกเป็นของตนเอง

สามารถเพิ่มเนื้อหากฎหมายตามความต้องการของแต่ละองค์กรได้

สร้างโน้ตส่วนตัวบนเนื้อหากฎหมายนั้นๆ ได้

รองรับการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหากฎหมายในกรณีที่มีการแก้ไขได้

สามารถแสดงข้อมูลอ้างอิงสำหรับคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิงในแต่ละมาตราได้

สามารถแนบเอกสารรายมาตราได้ และเอื้ออำนวยการจัดการความรู้ การสร้างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในฝ่ายหรือแผนกกฎหมายในองค์กร

วางโครงสร้างในการทำ Forum เพื่อสนับสนุนการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร

เรียกดูข้อมูลกฎหมายย้อนหลังรายมาตราได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

เครื่องมือการค้นหา

บริการของ พีเคเอ็ม คอนซัลติ้ง กรุ๊ป

บริการการจัดทำและนำเข้าข้อมูล

เรามีบริการจัดทำข้อมูลที่ครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และทีมงานที่มากประสบการณ์

ให้คำปรึกษาและวางโครงสร้างข้อมูล

ให้คำปรึกษาและวางโครงสร้างข้อมูล โดย
ทีมที่ปรึกษาของบริษัทจะเก็บความต้องการของผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์ แล้วจัดทำระบบโครงสร้างที่เหมาะสมให้กับหน่วยงานนั้นๆ

สแกนและปรับ Format ข้อมูลให้อยู่ในรูป Digital

สแกนและปรับรูปแบบ หรือ Format ข้อมูลให้อยู่ในรูป Digital เพื่อให้รองรับการใช้งานในองค์กร (ในกรณีนำข้อมูลออกมาไม่ได้)

ประมวลและจัดหมวดหมู่
ทางกฎหมาย

ทีมที่ปรึกษากฎหมายจัดทำข้อมูลในลักษณะประมวล (Codified Version) และจัดหมวดหมู่ทางกฎหมาย

นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ พร้อมบริการ อัพเดตรายเดือน/ปี

นำข้อมูลที่ได้มาเข้าสู่ระบบ เพื่อให้พร้อมบริการอย่างเต็มรูปแบบ โดยจะมีการอัพเดต
รายเดือน/ปี

แปลข้อมูลกฎหมายเป็นภาษาต่างประเทศ

แปลข้อมูลกฎหมายเป็นภาษาต่างประเทศ

ออกแบบและจัดทำข้อมูลกฎหมายให้อยู่ในรูปแบบ Info graphic

ออกแบบและจัดทำข้อมูลกฎหมายที่เข้าใจง่ายให้อยู่ในรูปแบบ Info graphic

 

เชื่อมั่นในคุณภาพ

ลูกค้าที่ใช้บริการ

 

เชื่อมั่นในคุณภาพ

รางวัลที่ได้รับจากสถาบันชั้นนำ

บริษัท พีเคเอ็ม คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กรในระดับประเทศ ดังนี้

• Thailand ICT Awards 2015 ในหมวด E-Government ได้รับจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

• Innovation Coupon ได้รับจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

• สุดยอดซอร์ฟแวร์ไทย ปี 2556 โดย Software Park

 

ติดต่อเรา

ทุกเสียงของท่านมีค่าสำหรับเรา สอบถามข้อมูลหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ตามรายละเอียดด้านล่าง

โทรศัพท์
+66 80 442 3615
+66 63 539 5545
+66 2 275 5854
อีเมล
ที่อยู่

บริษัท พีเคเอ็ม คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
Fl.3, N3/6, The R20 Space No. 3, 195 ถนนรัชดาภิเษก แขวง สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ดูเเผนที่